+358504431072 info@disakamula.com

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste                                                                       Laadittu 12.4.2021.

Tämä on disakamula oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on disakamula oy. Yrityksen Y-tunnus: 2925987-6. Yritykseen kuuluu yrityksen omistaja Disa Kamula.

Vastaava yhteyshenkilö on: Disa Kamula, Sammonkatu 8-10 F, 33540 Tampere, puhelin 050 443 1072, info@disakamula.com

2. Rekisterin nimi

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri – Markkinointi- ja asiakasrekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

•asiakassuhteen ylläpito

•asiakastapahtumien ja palvelujen varmentaminen

•asiakaspalvelun kehittäminen

•jälleenmarkkinointi sosiaalisen median kanavissa

•tuotteiden ja palvelujen markkinointi

•tietojen tilastointi

Rekisteri koostuu palvelun tilanneiden yhteyshenkilöiden ja/tai yritysten tiedoista. Rekisterin henkilötietoja käytetään yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointimateriaalia.

4. Rekisterin tietosisältö

Etunimi ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)

Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot (laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot).

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa ottamalla suoraan yhteyttä rekisterinpitäjään.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi jakaa rekisterinpitäjän tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja harkintansa mukaan muille kyseisen tapahtuman osallistujille, mikäli se on tapahtuman luonteen vuoksi tarkoituksenmukaista. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tapahtumiin osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja viranomaisille, jos viranomainen sitä vaatii.

Muissa tapauksissa tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti muun muassa salasanoilla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).